Проект EnergyMeasures: подпомагане на домакинствата в риск от енергийна бедност 
в градовете Габрово и Бургас

Между 50 и 125 милиона души са изложени на риск от енергийна бедност в ЕС. Усилията за решаване на този проблем изискват набор от мерки, информираност и активното участие на домакинствата.
Проектът EnergyMEASURES ще работи за справяне с енергийната бедност в седем европейски държави, сред които и България.
Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект и общините Бургас и Габрово се стремят да подпомагат изпълнението на проекти за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради и да намалят енергийната бедност в България.
Имате ли проблем да отоплявате дома си?А може би проблемът е във високите сметки за електроенергия и просрочените плащания?  
Ако е така, можете да получите помощ по иновативния проект Енергийни мерки (EnergyMeasures), финансиран от ЕС.
Целта на проекта EnergyMeasures е да подобри енергийната ефектовност на домакинствата, които са затруднени да задоволяват своите енергийни нужди.

За включените в проучванията домакинства от избраните многофамилни сгради са предвидени:

  • Безплатно енергийно обследване
  • Енергоспестяващи продукти или услуги на стойност 77 евро
  • Измерване в реално време на потреблението на енергия
  • Конкурс с награди
  • Обучения и консултации

При желание да се включат в тези дейности, домакинствата поемат следните ангажименти:

  • Участие в предварително социологическо проучване от външна социологическа агенция (анкета в рамките на 45 минути)
  • Попълване на анкетна форма за включване в проучването
  • Подаване на регистрационна форма
  • Осигуряване на данни за провеждане на енергийно обследване и съдействие обследващата фирма при посешение на място


Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия е създадена по инициатива на кметовете на 23 общини през 1997 г. като доброволно неформално сдружение на общини с идеална цел. Координацията на дейността на мрежата се осъществява от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, който изпълнява функциите на секретариат. ОМЕЕ ЕкоЕнергия обръща особено внимание на въпросите на енергийната бедност във връзка с националните програми за обновяване, които в България се управляват от местните власти. В това отношение, използвайки капацитета на своя секретариат, ЕкоЕнергия предоставя директни консултации на общините членки за изпълнение на енергийни обследвания и пакети от мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, провежда консултативни и обучителни дейности и подкрепя кампании за участие на гражданите в местни семинари и мрежови събития.

За повече информация: http://www.ecoenergy-bg.net

Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект е основан през 1992 г. в отговор на острата нужда от пестене на енергия във всички сфери на обществения живот. Основните му дейности включват: съдействие на централните и местните власти при разработването на документи за стратегическо планиране в съответствие със законодателството на ЕС; анализи на съществуващите бариери за изпълнение на проекти в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници и решения за тяхното преодоляване; набиране на средства и разработване на финансови схеми; управление на Български фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници; изграждане на професионален капацитет по теми като проектиране на зелени сгради, умения за устойчиво енергийно строителство, общинско енергийно планиране, зелени обществени поръчки, EPC и ESCO схеми; разработване и управление на демонстрационни проекти; създаване на мрежи на национално и регионално ниво.
За повече информация: www.eneffect.bg

Община Габрово
Габрово – град с население от 112 334 жители, разположен в централна България, е един от основателите на ЕкоЕнергия през 1997 г. и настоящ председател на Управителния съвет. Кметът на община Габрово Таня Христова беше избрана за представител на българските местни власти в Камарата на националните посланици на Споразумението на кметовете (Covenant of Mayors). Това е най-голямото движение в света на градове и региони, предприемащи действия за борба с изменението на климата и в сферата на енергетиката. Съставът на Камарата включва по един представител от всяка от 27-е държави – членки на Европейския съюз (ЕС).
По Националната програма за енергийна ефективност Габрово обновява повече от 60 многофамилни сгради. Там се намира и детска градина „Слънце“ – първата пасивна сграда в страната, получила сертификат от института в Дармщат, Германия.
За повече информация: https://gabrovo.bg/bg

Община Бургас
Бургас е най-големият град в Югоизточна България, с повече от 210 000 жители. Той е бързо развиващ се град с нарастващ икономически потенциал. През последните няколко години община Бургас положи значителни усилия за подобряване на своята градска среда, мобилност, управление на отпадъците, водоснабдяване, качество на въздуха, енергийна ефективност на сгради и улично осветление, здравна и образователна инфраструктура по интегриран начин. Бургас е един от най-активните членове на ЕкоЕнергия и един от най-старите и най-добре представящите се подписали Споразумението на кметовете в България.
През последните години община Бургас успешно проведе програма за енергийна ефективност в частни многофамилни жилищни сгради. С подкрепата на Националната програма за енергийна ефективност, половината от всички многофамилни сгради с над 36 апартамента на територията на града са модернизирани.
За повече информация: https://www.burgas.bg/bg

Д-р арх. Здравко Генчев притежава докторска степен по жилищна архитектура и индустриализация на жилищното строителство. Понастоящем е председател на Съвета на директорите на ЕнЕфект. Има доказана и международно призната професионална квалификация в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия: архитектурно проектиране на демонстрационни сгради и съоръжения, научни изследвания, разработване на стратегии и политики, енергийно планиране и управление, финансови механизми и схеми, разработване на учебни пособия и материали, преподавателска и лекторска дейност. Автор и водещ редактор е на над 200 публикации (книги, монографии, изследвания, статии и доклади), в т.ч. „Десет книги на зелената архитектура”, „Зелен Витрувий“, „99 успешни практики за устойчиви и нискоенергийни сгради“, „Ръководство по местно енергийно планиране“, и мн. др.

Д-р Драгомир Цанев е изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект. Координатор на успешно завършилиите проекти BUILD UP Skills – България, BUILD UP Skills EnerPro, Train-to-NZEB и Fit-to-NZEB и текущите EXCITE, NZEB Roadshow и BeSMART (изпълнявани по програма Хоризонт 2020 на ЕК). Ръководител на дейностите на ЕнЕфект в над 20 международни проекта. Автор на серия от публикации и лектор в редица международни конференции в областта на политиките за устойчиво енергийно развитие, принципите на пасивните и почти нулево-енергийни сгради, обученията за енергийна ефективност и ВЕИ и общинското енергийно планиране.

Инж. Камен Симеонов Завършва Техническия университет в София, специалност “Топлоенергетика” през 1998 г. От 2000 г. работи в ЕнЕнфект като специалист, а от 2002 г. като координатор на проекти за повишаване на енергината ефективност в централизираното топлоснабдяване. От 2004 г. до 2008 г. е експерт в ЕнЕфект-Консулт ЕООД. През периода 2008-2011 г. е началник отдел в дирекция „Екология и устойчиво развитие” в „Овергаз Инк.” АД. От 2011 г. е ръководител проекти в ЕнЕфект-Консулт ЕООД. През 2010 г. завършва магистратура по „Бизнес администрация” в Университета за национално и световно стопанство. От януари 2015 г. е мениджър проекти в ЕнЕфект.